Informacje o urzędzie - Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie


Informacje o urzędzie

Od 1 stycznia 2000 r. na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668 z późn. zm.) Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie stał się jednostką organizacyjną powiatu.
Urząd realizuje zadania samorządu powiatowego z zakresu łagodzenia skutków bezrobocia, zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych poszukujących pracy na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.) i ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych.

Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie działa na podstawie:
  1. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie dostosowania organizacji i obszaru działania wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy do organizacji i administracji publicznej (Dz. U. Nr 166 poz. 1247);
  2. Regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd Powiatu w Pińczowie.
  3. Statutu zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIII/182/2006 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 27 kwietnia 2006r.
 
Przy realizacji zadań współpracuje z pracodawcami, organizacjami pracodawców, związkami zawodowymi i innymi instytucjami zajmującymi się problematyką bezrobocia.

Zasięg działania:
  • miasto i gmina Pińczów
  • miasto i gmina Działoszyce
  • gmina Michałów
  • miasto Złota
  • gmina Kije

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę